#26696

Ryan Sherr
Keymaster

Glad to hear you resolved it!